نقاشی و رنگ آمیزی بلاردهای خیابان امام خمینی (ره)

نقاشی و رنگ آمیزی بلاردهای خیابان امام خمینی (ره)
۱۴۰۱-۱۲-۲۱
151 بازدید

در راستای اقدامات شهرداری جهت زیباسازی فضای شهری در آستانه استقبال از بهار 1402، نقاشی و رنگ آمیزی بلاردهای خیابان امام خمینی (ره)

در راستای اقدامات شهرداری جهت زیباسازی فضای شهری در آستانه استقبال از بهار 1402، نقاشی و رنگ آمیزی بلاردهای خیابان امام خمینی (ره)