شهرداری فریمان

فرم ها

پروانه ساختمان

فرم

درخواست پروانه
گواهی عدم خلافی ساختمان

فرم

گواهی عدم خلافی

فرم

گواهی عدم بدهی
تمدید شناسنامه ساختمان

فرم

تمدید شناسنامه ساختمان
استحکام بنا

فرم

استحکام بنا

فرم

اصلاح پروانه
پیش آمدگی به معبر

فرم

پیش آمدگی به معبر

فرم

تفکیک آپارتمان
درخواست پایانکار ساختمان

فرم

پایانکار