مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان

مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان
۱۴۰۱-۱۱-۱۳
170 بازدید

لیست زمین های مسکونی مورد مزایده شهرداری فریمان ۱_ خیابان پایداری ۲ جنب واحد های مسکونی دارویی نصر به مساحت ۷۳۱/۶۵ متر مربع(قیمت پایه ۱۶/۰۹۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال) ۲_ خیابان پایداری ۲ جنب واحدهای مسکونی دارویی نصر به مساحت ۳۵۵/۶ متر مربع(قیمت پایه ۸/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال) ۳_ خیابان شهید سالم ۱۲/۱ به مساحت ۲۱۶/۰۴ متر مربع (قیمت پایه […]

✅

لیست زمین های مسکونی مورد مزایده شهرداری فریمان

۱_ خیابان پایداری ۲ جنب واحد های مسکونی دارویی نصر به مساحت ۷۳۱/۶۵ متر مربع(قیمت پایه ۱۶/۰۹۶/۳۰۰/۰۰۰ ریال)

۲_ خیابان پایداری ۲ جنب واحدهای مسکونی دارویی نصر به مساحت ۳۵۵/۶ متر مربع(قیمت پایه ۸/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال)

۳_ خیابان شهید سالم ۱۲/۱ به مساحت ۲۱۶/۰۴ متر مربع (قیمت پایه ۴/۵۳۶/۸۴۰/۰۰۰ ریال)

۴_ خیابان شهید سالم ۱۲/۱ به مساحت ۲۱۳ متر مربع (قیمت پایه ۴/۳۶۶/۵۰۰/۰۰۰ ریال)

۵_ خیابان شهید سالم ۱۲/۱ به مساحت ۲۱۲ متر مربع(قیمت پایه ۴/۲۴۰/۰۰۰/۰۰۰)

۶_ خیابان شب بو_روبروی شب بو ۱ به مساحت ۱۳۲ متر مربع(۳/۴۳۲/۰۰۰/۰۰۰)

۷_ خیابان گلستان ۶ به مساحت ۲۱۸/۶ متر مربع (قیمت پایه ۳/۴۹۷/۶۰۰/۰۰۰)