فراخوان مزایده املاک شهرداری فریمان

فراخوان مزایده املاک شهرداری فریمان
۱۴۰۱-۱۱-۰۵
173 بازدید

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 874/6  شورای اسلامی شهر فریمان تعدادی از املاک  خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند . لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط آن […]

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره 874/6  شورای اسلامی شهر فریمان تعدادی از املاک  خود را  از طریق مزایده عمومی به فروش برساند .

لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط آن در ساعات اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان مراجعه نمایند

توضیحات :

1-آخرین مهلت فروش اسناد و قبول پیشنهادات قیمت  مزایده از تاریخ نشر آگهی تا آخر وقت اداری روز یکشنبه  مورخه23/11/1401 خواهد بود.

2-تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده ،بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت ، رأس ساعت14 روز دوشنبه  مورخه24/11/1401 در محل ساختمان شهرداری فریمان خواهد بود.

4-شرکت در مزایده و ارائه پیشنهادات قیمت به منزله  قبول شرایط  و تکالیف شهرداری و همچنین اطلاع و بازدید از محل و موقعیت ملک و رویت مدارک می باشد .

5- شهرداری در رد یا قبول هر یک از پیشنهادات مختاراست و در صورت رد پیشنهادات سپرده قابل استرداد می باشد..

6- تمامی هزینه های درج آگهی در روزنامه و چاپ بنر در تمامی مراحل و کارشناسی  و تمامی هزینه های دفترخانه و انتقال سند و نیزعوارض شهرداری و عوارض انتقال و  انواع وکالتنامه ها  به عهده برنده مزایده خواهد بود.

7- اطلاعات بیشتر در اسناد مزایده درج گردیده است .

8- به پیشنهادات مبهم ،مشروط؛ مخدوش ، ناخوانا و فاقد سپرده ، بدون پاکت ، فاقد قیمت و خارج از موعد ترتیب اثر داده نخواهد شد و باطله محسوب می گردد.

9- در صورت انصراف هر یک از نفرات اول تا سوم سپرده هر یک به نفع شهرداری ضبط گردیده و قابل استرداد نخواهد بود و در اینصورت مزایده تجدید خواهد شد.

10- پاکات پیشنهاد قیمت هر زمین بایستی به صورت جداگانه تهیه و به دبیرخانه تحویل گردد.

11- پرداخت 5 درصد مبلغ کارشناسی هر قطعه بصورت فیش نقدی به حساب سپرده  شماره 303815670 نزد بانک رفاه شعبه فریمان به عنوان سپرده شرکت در مزایده الزامیست. 

12- چنانچه در هر مرحله از برگزاری مزایده  ، مشخص گردد که بین شرکت کنندگان تبانی شده است ، سپرده تبانی کنندگان ضبط شده و مطابق مقررات رفتار خواهدشد

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 34623364 واحد امور قراردادها ی شهرداری فریمان تماس حاصل نمایند.