شهرداری فریمان

نام گذاری سال ۱۴۰۲ توسط مقام معظم رهبری