گفتگوی شهردار فریمان با با اخبار ۲۰:۴۵ در خصوص شهرک پردیس

📺 گفتگوی زنده مهندس عظیمی شهردار فریمان با خبر ۲۰:۴۵ شبکه خراسان رضوی در خصوص مشکلات اهالی شهرک پردیس👆