شهرداری فریمان

آرشیو

فراخوان سرمایه گذاری احداث مجتمع خدماتی در حاشیه میدان شهید مطهری

فراخوان سرمایه گذاری احداث مجتمع خدماتی در حاشیه میدان شهید مطهری

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر فریمان نسبت به مشارکت در احداث مجتمع خدماتی در حاشیه میدان شهید مطهری(پارک جنگلی شهید فهمیده) با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نمایند. لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نحوه توافق و مشارکت به صورت مکتوب تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ به […]

فراخوان سرمایه گذاری منطقه نمونه گردشگری سد فریمان

فراخوان سرمایه گذاری منطقه نمونه گردشگری سد فریمان

۱۴۰۲-۰۴-۱۱

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شورای اسلامی شهر فریمان ، نسبت به سرمایه گذاری در منطقه نمونه گردشگری سد فریمان در فضاهای اقامتی، رستوران، شهربازی با استفاده از توان بخش خصوصی اقدام نماید. لذا کلیه متقاضیان می توانند پیشنهادات خود را مبنی بر نحوه توافق و مشارکت به صورت مکتوب تا تاریخ ۱۴۰۲/۴/۲۷ […]

مناقصه عمومی آسفالت جاده دسترسی به سد فریمان

مناقصه عمومی آسفالت جاده دسترسی به سد فریمان

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

شهرداری فریمان در نظر دارد مناقصه عمومی یک مرحله ای آسفالت جاده دسترسی به سد فریمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز چهارشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۴ تا ساعت ۱۴ روز چهارشنبه شنبه ۱۴۰۲/۴/۷ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳ روز یکشنبه ۱۴۰۲/۴/۱۸ زمان بازگشایی پاکت ها: […]

مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی سطح شهر فریمان

مناقصه جدولگذاری و پیاده روسازی سطح شهر فریمان

۱۴۰۲-۰۴-۱۰

شهرداری فریمان در نظر دارد مناقصه عمومی جدول گذاری و پیاده رو سازی سطح شهر فریمان را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید. مهلت دریافت اسناد مناقصه از سایت: از روز دوشنبه ۱۴۰۲/۳/۲۹ تا ساعت ۱۳ روز سه شنبه ۱۴۰۲/۴/۱۳ مهلت زمانی ارائه پیشنهاد: ساعت ۱۳ روز شنبه ۱۴۰۲/۴/۲۴ زمان بازگشایی پاکت ها: […]