شهرداری فریمان

اطلاعات تماس

آدرس : ساختمان شماره (1) : خراسان رضوی – فریمان – خیابان امام خمینی – میدان امام خمینی – شهرداری فریمان  

تلفن : 65 – 34623364-051

 ساختمان شماره (2) : فریمان – خیابان مطهری شرقی

051-34622055

ایمیل : info@sh-fariman.ir | فکس :34623358-051 | کدپستی : 69336-93918

شناسه ملی : 14003148360