فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار (1401/1/25 10:53)
فراخوان عمومی جذب سرمایه گذار شهرداری فریمان در نظر دارد برابر مصوبه شماره 6/661 مورخه ی 1400/12/16 شورای اسلامی شهر فریمان با استفاده از توان بخش خصوصی، پس از شناسایی ...