جلسه بازآفرینی شهر فریمان
برگزاری جلسه بررسی و بازنگری برنامه اقدام جامع بازافرینی شهر فریمان
برگزاری جلسه بررسی و بازنگری برنامه اقدام جامع بازآفرینی شهر فریمان

در این جلسه مهندس عظیمی شهردار فریمان گزارش پروژه‌های مصوب و اقدامات شهرداری فریمان را خدمت حاضرین در جلسه ارائه نمودند و مقرر گردید پیگیری های لازم در خصوص افزودن محلات حاشیه ای به محلات بازآفرینی صورت گیرد و همچنین پروژه‌ها در هر کمیته مورد بازنگری قرار گیرد.