تخفیفات اخذ بهای خدمات
تخفیف 30 درصدی اخذ بهای خدمات
قابل توجه شهروندان عزیز فریمانی
براساس مجوز شورای اسلامی شهر فریمان
تخفیف 30 درصدی عوارض نوسازی و بهای خدمات جمع آوری پسماند درصورت پرداخت نقدی تا پایان سال 1400