خیابان پایداری
اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان پایداری
اجرای عملیات روکش آسفالت خیابان پایداری بعد از اتمام زیرسازی به مساحت 5700 متر مربع توسط شهرداری فریمان انجام گردید.