اطلاعات کلی بودجه شهرداری فریمان از سال 96 تاکنون
سال    بودجه پیشنهادی (تومان)    بودجه مصوب(تفریغ) (تومان)
96    13/422/900/000    13/697/100/000
97    19/318/400/000    19/839/400/000
98    20/207/500/000    22/947/100/000
99    29/552/600/000    35/389/900/000