آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ آسفالت خیابان شهید چمران
در راستای عملیات عمرانی شهرداری فریمان:
آغاز عملیات اجرایی پروژه بزرگ آسفالت خیابان شهید چمران از محل تقاطع خیابان شهید چمران با بلوار امام رضا(ع) تا انتهای خیابان
پروژه آسفالت خیابان مذکور بزرگترین پروژه در تاریخ شهرداری و شورای اسلامی شهر فریمان که حدود 2 کیلومتر طول و عرض میانگین حدود 12 متر می باشد.