نصب خط تولید اتوماتیک قطعات بتنی شهرداری فریمان
نصب و راه اندازی خط تولید قطعات بتنی شامل
1- بلوکه
2- کفپوش
3-جدول
در محل مجتمع کارخانه آسفالت شهرداری فریمان
اعتبار و خرید و تجهیز این دستگاه بتنی از محل منابع و درآمدهای داخلی شهرداری تامین شده است.
امید میرود با اتمام این پروژه بسیار مهم زیربنایی و ارزشمند پس از تولید رسمی این کارخانه شاهد پیشرفتهای عمرانی چشمگیر در حوزه ی پیاده روسازی و جدولگذاری در سطح معابر شهری باشیم.