تقدیر از رزمندگان ایثارگر شاغل و بازنشسته شهرداری فریمان
به مناسبت هفته شهرداری هاو دهیاری ها از رزمندگان ایثارگر و بازنشسته شهرداری فریمان توسط شهردار فریمان جناب آقای مهندس قلی زاده تقدیر به عمل آمد.