لایحه عوارض سال 1400

 

 

احتراما عطف به نامه شماره 9129 / 99 مورخه 27 / 09 / 1399 به استناد اختیارات حاصله از بند 16 ماده 80 اصلاحیه

قانون تشکیلات ، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب 20 / 04 / 1396 مجلس شورای اسلامی و تبصره یک ماده

50 قانون مالیات بر ارزش افزوده درجلسه شورا مطرح و پس از انجام بررسی های لازم اخذ عوارض فوق جهت وصول در

محدوده وحریم شهر به شرح متن مصوبه ذیل مورد تصویب این شورا قرارگرفت .

1 (عوارض بر ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح های توسعه شهری )عوارض بر مشرفیت(

این عوارض به کلیه قطعات اراضی که براثر اجراي طرحهاي نوسازي و احداث واصلاح )توسعه( معابر در

حاشیه گذر احداثی یا توسعه واقع می شوند با توجه به ارزش افزوده حاصل از اجراي طرحهاي مذکور به شرح

ذیل تعلق می گیرد ،

1 - درصورت کاربري و بهره برداري مسکونی از قطعات به ازاي هرمترمربع زمین باقی مانده

0/5 p * طول ضلع ملک مشرف به معبر*) عرض معبر قدیم- عرض معبر جدید(

2 - در کاربریهاي تجاری باتوجه به طرح مصوب شهر ویا نوع بهره برداري به ازاي هرمترمربع زمین باقی مانده

) قیمت کارشناسی ملک قبل از اجراي طرح - قیمت کارشناسی ملک بعد از اجراي طرح %50 (

3 -در سایر کاربریها با توجه به طرح مصوب و یا نوع بهره برداري به ازاي هرمترمربع زمین باقی مانده با رعایت

ضریب تعدیل مندرج در دفترچه ارزش معاملاتی سال 1398 ه.ش

P34

************

تبصره 1 : عوارض موصوف صرفا یکبار با تقاضاي مالک و یا قبل از صدور هرگونه مجوز توسط شهرداري قابل

وصول می باشد.

تبصره 2 : براي محاسبه p عرض معبر قبل از اجراي طرح محاسبه گردد.

------------------------------------------------------------------

P : قیمت منطقه ای دارایی )زمین( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

قیمت کارشناسی: عبارت است از قیمت روز املاک که توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین می گردد.

2

2 ( عوارض صدور پذیره یک متر از واحدهای تجاری ، اداری ، صنعتی

طبقات تجاري اداري صنعتی وکارگاهی

همکف ] ( 29P ( + ) 60 % K ) [ ] ( 23p ( ( + 50 % K ) [ 5 / 1 ] ( 13(P ( + 40 % K ) [

سایر طبقات ] ( 17(P ( + 45 % K ) [ ] ( 42(P ( + 35 % K ) [ 5 / 1 ([ 15 (P ( + 30 % K ) [

-----------------------------------------------------------------------

P : قیمت منطقه ای دارائی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

K : ارزش معاملاتی ساختمان )اسکلت( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

------------------------------------------------------------------------------------

1 - لازم بذکر است درمحاسبه عوارض پذیره چنانچه زمین داراي چند بر باشد قیمت منطقه اي گرانترین بر ملک مشرف بر معبر

محاسبه خواهد شد .

2 -عوارض پذیره کلیه کاربري ها بجز تجاري ، صنعتی ، مسکونی در صورت اخذ موافقت کمیسیون ماده 5 شوراي عالی معماري و

شهرسازي استان بر اساس عوارض اداري محاسبه و وصول گردد .

3 - عوارض پذیره کاربري هاي آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی، درمانی و گردشگري که توسط ادارات دولتی انجام شود معاف

و براي اشخاص حقیقی و حقوقی 20 درصد مسکونی محاسبه و اخذ شود.

4 - عوارض ادارات دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و یا مالیات پرداز هستند از قبیل آب ، برق ، گاز، مخابرات و ادارات

تابعه آنها بر اساس عوارض اداری محاسبه گردد.

5 - عوارض پذیره کاربري مذهبی براي تمامی افراد اعم از ادارات و اشخاص حقیقی و حقوقی معاف است مشروط بر اینکه مجوزات

مربوطه را از شهرداري اخذ نماید.

6 - عوارض پذیره نیم طبقه معادل 40 درصد عوارض فوق محاسبه خواهد شد.

3 ( عوارض بر حصار و دیوارکشی در حریم شهر

این عوارض p 2 / 4 به ازاء هر متر طول محاسبه و وصول گردد .

حصارکشی عبارت است از نرده گذاري با هر نوع مصالح ،پرچین ،سیم خاردار،فنس،ایرانیت،انواع طلق و .. طبق اصول شهر سازي

تبصره: به منظور تشویق مالکان جهت دیوارکشی اراضی در محدوده قانونی شهر، عوارض فوق دریافت نگردد و لیکن حصارکشی

داخل محدوده قانونی شهرممنوع و در حریم شهر بلامانع می باشد.

--------------------------------------------------------------------------

P :قیمت منطقه ای روز دارائی موضوع 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

3

4 ( عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در حریم شهر فریمان

کاربری قبلی کاربری جدید عوارض بر ارزش افزوده تغییرکاربری

------------------------------------------------------------------------

زراعی تجاري 3/3 p

زراعی صنعتی 1/45 p

زراعی اداري 0/72 p

زراعی تفریحی- گردشگري 0/72 p

زراعی حمل و نقل و انبارداري 1/9 p

زراعی درمانی و بهداشتی 0/72 p

زراعی تاسیسات و تجهیزات 1/45 p

زراعی تولیدي و کارگاهی 2/7 p

زراعی آموزشی و ورزشی 0/4 p

زراعی قضایی و انتظامی 1/45 p

زراعی مذهبی ) تکایا و حسینیه و مساجد( 1/45 p

باغات تجاري 3/6 p

باغات صنعتی 2/25 p

باغات اداري 2/25 p

باغات تفریحی- گردشگري 8 p / 0

باغات حمل و نقل و انبارداري 4/2 p

باغات درمانی و بهداشتی 1/45 p

باغات تاسیسات و تجهیزات 2/7 p

باغات تولیدي و کارگاهی 2/7 p

باغات آموزشی و ورزشی 0/8 p

باغات قضایی و انتظامی 0/8 p

باغات مذهبی ) تکایا و حسینیه و مساجد( 0/6 p

تبصره 1 : ادارات وسازمانهاي دولتی وغیر دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و یا مالیات می پردازند و نیز شرکت هاي

آب، برق، گاز، مخابرات و ادارات تابعه آنها ودفاتر بیمه و پیشخوان دولت تجاري محسوب می گردد.

تبصره 2 : دریافت عوارض بر ارزش افزوده در تغییر کاربري بر مبناي قیمت معاملاتی ) P ( کاربري مورد درخواست محاسبه

گردد.

P : قیمت معاملاتی موضوع ماده 64 قانون مالیاتهاي مستقیم – سال 1398 ه. ش

4

5 ( عوارض بر ارزش افزوده ناشی از تغییر کاربری در محدوده قانونی و خدماتی

کاربری قبلی کاربری جدید عوارض بر ارزش افزوده تغییرکاربری

مسکونی تجاري 60 درصد قیمت کارشناسی روز

مسکونی صنعتی 40 درصد

صنعتی تجاري 50 درصد

اداري مسکونی 30 درصد

اداري تجاري 50 درصد

اداري صنعتی 20 درصد

باغات دایر مسکونی 60 درصد

باغات دایر تجاري 60 درصد

باغات دایر صنعتی 40 درصد

باغات دایر اداري 60 درصد

باغات دایر مذهبی 20 درصد

باغات دایر تفریحی-گردشگري 20 درصد

مذهبی مسکونی 30 درصد

مذهبی تجاري 50 درصد

مذهبی صنعتی 20 درصد

مذهبی اداري 35 درصد

فضاي سبز و ورزشی مسکونی 60 درصد

فضاي سبز و ورزشی تجاري 60 درصد

فضاي سبز و ورزشی صنعتی 20 درصد

فضاي سبز و ورزشی اداري 60 درصد

باغات بایر مسکونی 20 درصد

باغات بایر تجاري 50 درصد

باغات بایر صنعتی 20 درصد

باغات بایر اداري 50 درصد

تبصره: ادارات وسازمانهاي دولتی وغیر دولتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند و یا مالیات می پردازند و نیز شرکت هاي آب،

برق، گاز، مخابرات و ادارات تابعه آنها ودفاتر بیمه و پیشخوان دولت تجاری محسوب می گردد.

قیمت کارشناسی :

عبارت است از قیمت روز املاک ) قبل از اجراي طرح (که توسط کارشناس رسمی دادگستري تعیین می گردد.

5

6 ( عوارض تبلیغات محیطی )شهری(

بنابر ضرورت ایجاد هماهنگی ووحدت رویه درخصوص مدیریت وبهره برداری از فضای تبلیغاتی محیطی در شهر با اهداف حفظ زیبایی

و پاکیزگی در سیمای شهر ) موضوع بند 27 ماده 55 قانون شهرداریها(،حفظ ایمنی شهروندان ) موضوع بند 14 ماده 55 قانون

شهرداریها (، ایجاد زمینه های ارتقاءفرهنگ شهری ،توزیع عادلانه امتیازات عمومی و تامین درآمدهای شهرداری با رعایت کلیه قوانین

و مقررات تبلیغاتی کشور ،عوارض تبلیغات محیطی به شرح ذیل از تاریخ لازم الاجرا بودن این مصوبه قابل دریافت می باشد

الف( عوارض تبلیغات محیطی شناسایی کسب و پیشه معمولی خارج از شروط تبصره 1 :

T=s* 5 ( P )

تبصره 1 : تبلیغات محیطی شناسایی کسب و پیشه بایستی درسر درب ومحل واحد صنفی نصب وفقط جنبه معرفی کسب مالک را

داشته باشد وفاقد هرگونه آرم،نشانی،نام از محصول و کالای خاصی باشند و همچنین معرف نمایندگی فوش و خدمات یک کالا ویا

خدمت نباشد و برای مغازه هایی که طول دهانه آنهاتا 4 متر می باشد مجموع مساحتهاي تبلیغات محیطی آنها تا حداکثر 2

متر مربع وهمچنین مغازه هایی که طول دهانه آنها از 4 متر بیشتر است مجموع مساحتهاي تبلیغات محیطی آنهاتا حد

اکثر 5 / 4 متر مربع مشمول پرداخت این عوارض نمی گردند .درصورتیکه مجموع مساحت تبلیغات محیطی انجام شده بزرگتر از

حد مجاز های فوق باشد مازاد آن شامل عوارض بوده و عوارض آن طبق بند الف محاسبه و وصول گردد.

ب( انجام تبلیغات محیطی درسطح شهر با نصب انواع رسانه هاي تبلیغاتی به شرح ذیل وصول

میگردد.

براي تبلیغات محیطی کالا وخدمات ایرانی s*10 (P) : =عوارض تبلیغات

براي تبلیغات محیطی مربوط به کالا و خدمات تولید داخل تحت لیسانس شرکتهاي خارجی :

( P ) 13 * s = عوارض تبلیغات

براي تبلیغات محیطی مربوط به کالاوخدمات خارجی: ) P ) 20 * s = عوارض تبلیغات

براي تبلیغات محیطی تابلوهاي پزشکان p 15 * s = عوارض تبلیغات

بانکها و موسسات اعتباري و صندوقها تا 2 متر مربع معاف مازاد بر آن براي هر متر مربع ماهیانه 000 / 600 ریال

موسساتی که با اصول بازرگانی اداره می شوند تا 2 متر مربع معاف و مازاد بر آن براي هرمتر مربع ماهیانه 000 / 500 ریال

تبصره 2 : حداقل مساحت برای محاسبه عوارض بند) ب ( 2 متر مربع میباشد.

تبصره 3 : عوارض موضوع بند )الف و ب (سالیانه محاسبه و قابل وصول می باشد ولی در مورد تبلیغات بدون مجوز در هر مقطع از

سال که شروع به تبلیغ گرددزمان محاسبه یک سال محاسبه خواهد شد .

تبصره 4 : پرداخت کننده عوارض موضوع این لایحه به ترتیب شخص حقیقی حقوقی )کارگزار( می باشد.

تبصره 5 : ادارات دولتی از سردرب ادارات معاف می باشند

M = مساحت فضای تبلیغات محیطی به متر مربع

P = قیمت منطقه ای دارایی)زمین ( موضوع ماده 64 قانون مالیاتهای مستقیم سال 1398 ه.ش

=T مبلغ ریالی عوارض تبلیغات محیطی شناسایی محل کسب وپیشه که حداقل مبلغ 000 / 700 ریال منظور می گردد.

6

تعاریف:

1 : تبلیغات محیطی : استفاده از رسانه های تبلیغات محیطی در فضای تبلیغات

محیطی جهت انتقال هر نوع پیام به دیگران .

2: فضاي تبلیغات محیطی : عبارت است از هرنوع مکان و محلی که به هرشکل ممکن شرایط لازم و مناسب را یرای استقرار و بهره

برداری رسانه محیطی داشته باشد به نحویکه امکان رساندن پیام به مخاطبان با استفاده از رسانه محیطی در آن مکان میسر باشد )

صوتی ،تصویری ،نوری ( . این فضا ها و اماکن شامل کلیه مکانهای عمومی شهر ،تابلوهای صنفی ، کیوسکهای خدماتی ،کف و حاشیه

مسیرهای پیاده رو و سواره رو ،عرشه و پایه پلها )هوایی،سواره،پیاده رو( ،بدنه مبلمان شهری ، ایستگاه های تاکسی و اتوبوس ،جداره

بیرونی و درونی وسایل نقلیه عمومی و خصوصی ،نما ویا محوطه ویا بام بناهای ساخته شده ویا درحال ساخت اعم از خصوصی یا

عمومی ،آسمان شهر،اشجار وفضای سبز ، کوهها و امثالهم میباشد

3 : فضاي مجاز تبلیغات محیطی : عبارت است از هرنوع فضای تبلیغات محیطی که به هرشکل ممکن با رعایت کلیه مقررات

عمومی کشور و هماهنگیبا دستگاه های ذیربط از قبیل شهرداری و اداره فرهنگ وارشاد اسلامی ،سازمان محیطزیست ،راهنمایی

ورانندگی و غیره شرایط لازم و مناسب رابرای تبلیغات محیطی داشته باشد.

4 : رسانه تبلیغاتی : عبارت است از هرنوع وسیله و سازه ویا پیکره اعم از تابلوهای شهری )بیلبورد( ، تابلوهای صنفی ، استند ،پرتابل

، پانل شیشه ای ، نمایشگرهای شهری ، پلاکارد،انواع پارچه وبرزنت، نمایشگرهای الکترونیکی ، دیجیتالی و لیزری ،ماکت ،احجام ،نور

،بالن ،برچسب ،پوستر،اعلامیه،نقاشی وامثال این ها که به منظور انتقال پیام درفضای تبلیغات محیطی مورد استفاده وبهره برداری

قرارمی گیرد .

5 : کارگزار: به کلیه کانونها و شرکتهای تبلیغاتی اطلاق می شود که مطابق ضوابط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مجوز تبلیغات

محیطی دریافت داشته اند.

6 : بهره بردار: به کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی اطلاق میشود که به منظورمعرفی کالا وخدمات خودویا دیگران از ابزارهای تبلیغاتی

استفاده می شوند.

7 ( عوارض حق تعلیم آموزش رانندگی :

این عوارض معادل 6 % درآمدهاي ناشی تعلیم و آموزش رانندگی وصول گردد.

تبصره : آموزشگاههای تعلیم رانندگی بعنوان مودی تلقی و موظفند مطابق دستورالعمل عوارض را وصول و عوارض هرماه را حداکثر

تاپایان ماه بعد به حساب شهرداری واریز ورسید دریافت دارند.

در صورت عدم رعایت دستورالعمل مراتب از طریق کمیسیون ماده 77 قانون شهرداریها پیگیری گردد

7

8 ( عوارض بر حذف پارکینگ

الف- ساختمان در بر خیابانهای سریع السیر بعرض 45 متر و بیشتر قرار داشته باشد و دسترسی به محل انومبیل رو نداشته باشد .

ب- ساختمان در فاصله یکصد متری تقاطع خیابانهای بعرض 20 متر و بیشتر واقع شده و دسترسی به محل اتومبیل رو نداشته باشد .

ج- ساختمان در محلی که ورود به پارکینگ مستلزم قطع درختهای کهن باشد که شهرداری اجازه قطع آنها را نداده است

د- ساختمان در بر کوچه هائی قرار گرفته که بعلت عرض کم کوچه امکان عبور اتومبیل نباشد .

ذ- ساختمان در بر معابری قرارگرفته باشد که به علت شیب زیاد احداث پارکینگ در آن از نظر فنی مقدور نباشد .

ر- در صورتیکه وضع و فرم زمین زیر ساختمان ها به صورتی باشد که از نظر فنی نتوان در سطح طبقات پارکینگ احداث نمود و

امکان تامین پارکینگ در ساختمانها وجود نداشته باشد و به هر متر مربع فضای حذف شده پارکینگ ) مطابق طرح جامع ( عوارضی

معادل :

الف : عوارض تامین پارکینگ مسکونی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی، هر مترمربع ) k+28p ) 6 / 3 محاسبه ودریافت گردد.

ب : عوارض تامین پارکینگ تجاری، برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی و جهت هر متر مربع در طبقه همکف

( k+14p ) 2 / 4 و سایر طبقات 60 درصد محاسبه و دریافت گردد.

ج: عوارض تأمین پارکینگ اداری، صنعتی و کارگاهی برابر ضوابط طرح جامع و تفصیلی و ازای هر متر مربع

( k+14p ) 8 / 4 محاسبه و دریافت گردد.

د : سایر کاربریها مطابق ضوابط طرح جامع و تفصیلی و جهت هر متر مربع بر مبنای پارکینگ مسکونی اخذ گردد .

نکات مهم:

1( به استناد طرح جامع و تفصیلی، شهرداری ترجیحا وجوه دریافتی حاصل از عوارض بر حذف پارکینگ را به تامین پارکینگ

عمومی در سطح شهر اختصاص دهد.

2( در صورت عدم احداث پارکینگ بر خلاف مفاد پروانه ساختمانی، موضوع در کمیسیون ماده صد تصمیم گیری خواهد شد و در این

صورت این عوارض مشمول نخواهد شد.

***********

K : قیمت معاملاتی ساختمان موضوع ماده 64 قانون مالیاتهاي مستقیم سال 1398 ه.ش

P : قیمت معاملاتی زمین موضوع ماده 64 قانون مالیاتهاي مستقیم سال 1398 ه.ش

8

9 ( عوارض قطع درخت

دراجراي ماده یک لایحه قانونی حفظ وگسترش فضاي سبز درشهرها مصوب 3 / 3 / 59 شوراي انقلاب و ضوابط اجرایی

ماده یک قانون مذکور مصوب 29 / 6 / 73 وزارت کشور و تبصره 3 ماده 5 مصوبه 13 / 5 / 88 مجمع تشخیص مصلحت نظام

عوارض مربوط به قطع درخت به شرح ذیل تعیین می گردد.

اشخاص حقیقی وحقوقی که مبادرت به قطع درختان سالم نمایند موظف به پرداخت عوارض به شرح ذیل می باشند.

C × N

N : تعداد درخت

C : قیمت هردرخت )براي محاسبه محیط بن 1 تا 20 سانتی متر 000 / 000 / 12 ریال از 20 تا 100 سانتی متر علاوه بر قیمت

پایه به ازاء هرسانتی متر افزایش محیط 000 / 600 ریال و درختان با محیط بیشتر از 100 سانتی متر علاوه بر مبلغ

000 / 000 / 60 ریال تا بن 100 سانتی متر به ازاء هرسانت اضافه 000 / 920 ریال.

************

تبصره 1: قطع درخت دراثر تصادف 50 % عوارض فوق دریافت گردد.

تبصره 2 : مرجع تشخیص کارشناس شهرداری می باشد.

تبصره 3: مصوبه در مورد درختانی می شود که درمعابر شهرداری برای آن هزینه نموده است

تبصره 4: در صورت تائید کارشناس در خصوص درختان خشک 50 % مصوبه فوق

تبصره 5: اشخاص حقیقی وحقوقی که بدون مجوز شهرداری اقدام به قطع خشک نمودن و جابجایی درخت

نمایند 1.5 یک و نیم برابر عوارض مربوطه را باید پرداخت نمایند .