نصب المان های نوروزی
شهرداری فریمان در راستای اقدامات خود در جهت استقبال از بهار اقدام به نصب المانهای بسیار زیبای نوروزی با عنوان های رواق گل، گل بهاری، سلسله الذهب، دیوار گل و معرفی شاخص ترین اماکن تاریخی و تفریحی شهر فریمان نموده است.