مسئول خدمات شهری : جعفر یعقوبی  

کارشناس خدمات شهری: سید مصطفی شمس نجفی