مسئول شهرسازی: صادق حاجی نژاد

مسئول عمران: احمد مقید نیا