مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان مرحله دوم_ نوبت اول (1397/7/7 15:27)
شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره ۵/۱۰۸۹ مورخه ۹۷/۵/۱۸ شورای اسلامی شهر تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی بارفروش برساند. ...