مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان مرحله دوم_ نوبت اول (1397/7/7 15:27)

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره ۵/۱۰۸۹ مورخه ۹۷/۵/۱۸ شورای اسلامی شهر تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زی...

مزایده املاک شهرداری فریمان (1400/3/4 11:17)
شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مجوز شورای اسلامی شهرفریمان 2 قطعه زمین خود را از طریق مزایده عمومی به ش...
مزایده فرو ش آهن آلات مستعمل (1400/3/4 11:22)
به استناد مجوز شماره 5/3474 مورخه 99/12/25 شورای اسلامی شهر فریمان 
شهرداری فریمان در نظر دارد مقدار 15000 کیلوگرم آهن آلات مستعمل و مازاد بی نیاز خود را از طریق مزایده حض...
مزایده پارکینگ حاشیه ای (1400/8/1 13:29)
شهرداری فریمان در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از فضاهای پارکینگ معابر شهر فریمان را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید. متقاضیان جهت دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزای...