مزایده پارکینگ حاشیه ای
شهرداری فریمان در نظر دارد مدیریت و بهره برداری از فضاهای پارکینگ معابر شهر فریمان را از طریق مزایده عمومی به بخش خصوصی واگذار نماید.
متقاضیان جهت دریافت مدارک و شرایط شرکت در مزایده تا پایان وقت اداری مورخه 1400/8/11 به واحد امور قراردادهای شهرداری فریمان مراجعه نمایند.