مزایده فرو ش آهن آلات مستعمل
به استناد مجوز شماره 5/3474 مورخه 99/12/25 شورای اسلامی شهر فریمان 
شهرداری فریمان در نظر دارد مقدار 15000 کیلوگرم آهن آلات مستعمل و مازاد بی نیاز خود را از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.
متقاضیان جهت دریافت اسناد شرکت در مزایده و اطلاع از شرایط تا آخر وقت اداری روز سه شنبه 1400/3/4 به واحد امور قراردادها مراجعه نموده و یا با تلفن 34623364 تماس حاصل نمایند.