مزایده املاک شهرداری فریمان
شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده 13 آیین نامه مالی شهرداری ها و به استناد مجوز شورای اسلامی شهرفریمان 2 قطعه زمین خود را از طریق مزایده عمومی به شرح زیر به فروش برساند.

وضعیت موجود ملک

محل ملک

پلاک ثبتی

مساحت(متر مربع)

قیمت پایه (ریال)

5% سپرده شرکت در مزایده

زمین

خیابان قائم 9

8333

252

5/850/000/000

300/000/000

زمین

خیابان قائم 11

8331

252

6/000/000/000

300/000/000