مزایده عمومی فروش املاک شهرداری فریمان مرحله دوم_ نوبت اول

شهرداری فریمان در نظر دارد برابر ماده ۱۳ آیین نامه مالی شهرداریها و به استناد مجوز شماره ۵/۱۰۸۹ مورخه ۹۷/۵/۱۸ شورای اسلامی شهر تعدادی از املاک حوزه استحفاظی خود را به شرح زیر از طریق مزایده عمومی بارفروش برساند. لذا متقاضیان می توانند از تاریخ نشر این آگهی جهت دریافت اسناد مزایده اطلاع از شرایط آن  در وقت اداری به واحد امور قراردادهای شهرداری مراجعه نمایند. توضیحات:

۱_ مهلت فروش اسناد مزایده از تاریخ نشر آگهی تا ساعت ۱۴:۰۰ روز دوشنبه مورخه ی ۹۷/۷/۲۳ خواهد بود.

۲_ آخرین مهلت قبول پیشنهادات قیمت پایان وقت اداری روز پنجشنبه مورخه ۹۷/۷/۲۶ می باشد.

۳_ تاریخ برگزاری کمیسیون مزایده، بازگشایی و قرائت پیشنهادات قیمت، راس ساعت ۱۴:۰۰ روز شنبه مورخه ۹۷/۷/۲۸ در محل ساختمان شهرداری فریمان خواهد بود.