اطلاعات کلی بودجه شهرداری فریمان از سال 96 تاکنون

سال

بودجه پیشنهادی (تومان)

بودجه مصوب(تفریغ) (تومان)

96

13/422/900/000

13/697/100/000

97

19/318/400/000

19/839/400/000

98

20/207/500/000

22/947/100/000

99

29/552/600/000

35/389/900/000