;در راستای اسقبال از بهار 1400 ،کاشت بیش از 150 هزار گل بهاره
شهرداری فریمان در راستای استقبال از بهار اقدام به کاشت بیش از 150 هزار گل بهاره در بوستان ها، بلوار ها و میادین سطح شهر نموده و همچنین قابل ذکر است که تمامی گلهای کاشته شده از محل تولیدات گلخانه های شهرداری بوده که نیازهای وجود گل در سطح شهر فریمان را برطرف نموده است.