تحویل اولین محموله خط تولید قطعات بتنی
به حول و قوه ی الهی تحویل اولین محموله از خط تولید اتوماتیک قطعات بتنی شامل کفپوش ، جدول و بلوکه شهرداری فریمان خریداری شده از محل منابع و درآمدهای داخلی شهرداری و تخلیه آن در کارخانه آسفالت شهرداری انجام گرفت.