عملیات جدولگذاری پروژه بزرگ خیابان شهید چمران
شروع عملیات جدولگذاری و دفع آبهای سطحی پروژه بزرگ عمرانی خیابان شهید چمران به طول 1700 متر از مورخه 99/5/30