جدولکشی بلوار جاده سد در فاز سوم

عملیات عمرانی جدولکشی پروژه بزرگ بلوار جاده سد فریمان در فاز سوم از محل سردخانه کارخانه قند تا چهارراه روستای تقی آباد